Çalışan/Stajyer Adayları Aydınlatma Metni

EKİZOĞLU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

 

a) Veri Sorumlusu

EKİZOĞLU MAKİNA Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.)olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz,

 • Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Çalışan/Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) başlığındaki amaçların yerine getirilebilmesi için tarafınızca özgeçmişinizin iletilmesi ve referans aracılığıyla özgeçmiş iletilmesi şekillerinde otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aktarılmamaktadır.

e) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Kocabaş Mahallesi, Ankara Asfaltı Üzeri 30. Km. No:29 / DENİZLİ adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

f) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla birlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

g) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Aydınlatma Metninin en güncel haline https://www.ekizoglumakina.com adresinden ulaşılabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okudum ve anladım.

 

EK – ÇALIŞAN/STAJYER AYDINLATMA METNİ

EKİZOĞLU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÇALIŞAN/STAJYER AYDINLATMA METNİ

EKİZOĞLU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz,

 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Acil Durum Süreçlerinizin Yürütülmesi,
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrasının Yapılması,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetimi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir. Özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık durumu bilgisi), iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ile iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak üzere, KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak çalışanın açık rızası alınarak işlenecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz (ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri içermesi ihtimaliyle sınırlı olarak adli sicil kaydı adli sicil kaydı), iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak çalışanın açık rızası alınarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçların yerine getirilebilmesi için; otomatik ve otomatik olmayan yolla toplanır.

b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca personelin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) faaliyetleri ve maaş ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz firma ile paylaşılacaktır.
 • İlgili mevzuat uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla anlaşmalı mali müşavirlik firması ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel kurum ve kuruluşlar ve danışmanlık hizmeti aldığımız anlaşmalı firmalar ile paylaşılacaktır.
 • Sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerekmesi veya talep edilmesi halinde, ilgili kurum, kuruluş ya da anlaşmalı firmalar ile paylaşılacaktır.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir. İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları ve yazılımları (“BT Sistemleri”) (Microsoft Office365 e-posta yazılımları ile çevrimiçi toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları) kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır.Kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla kullanılan BT Sistemleri’nin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.

c) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Kocabaş Mahallesi, Ankara Asfaltı Üzeri 30. Km. No:29 / DENİZLİ adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

h) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla birlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

i) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Aydınlatma Metninin en güncel haline https://www.ekizoglumakina.com adresinden ulaşılabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okudum ve anladım.

 

Değerli Çalışan/Stajyer Adayı,

Şirketimize referans aracılığıyla göndermiş olduğunuz özgeçmişiniz içerisinde yer alan kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlediğimizi ve insan kaynakları süreçlerinde kullanacağımızı bilginize sunarız.

Konu ile ilgili bilgilendirmeyi Çalışan/Stajyer Adayı Aydınlatma Metni ile bilginize sunar; bilgilendirmeyi aldığınıza dair teyidinizi [email protected] e-posta adresine iletmenizi rica ederiz. “