Tedarikçi Aydınlatma Metni

EKİZOĞLU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

 

a) Veri Sorumlusu

EKİZOĞLU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz,

 • Teklif ve/veya hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi için gerekli iletişim bilgilerinin elde edilmesi,
 • Ürün ve hizmet temini için sizinle iletişime geçilmesi,
 • Karşılıklı sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in kullandığı çevrimiçi yazılım sistemleri üzerinde kaydınızın oluşturulması,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle gerçek kişi tedarikçi veya tüzel kişi tedarikçilerin temsilcisi tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla elde edilmektedir.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • Fatura süreçlerinin takibi kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin ödemesi kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde bankalar ile paylaşılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Mal veya hizmet satış süreçlerinin sözleşmeye uygun olarak yürütülmesi amacıyla müşterilerimiz ile paylaşılabilecektir.

e) Yurt Dışına Aktarım

İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları ve yazılımları (“BT Sistemleri”) (Microsoft Office365 e-posta yazılımları ile çevrimiçi toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları) kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla kullanılan BT Sistemleri’nin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.

f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • “Kocabaş Mahallesi, Ankara Asfaltı Üzeri 30. Km. No:29 / DENİZLİ” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

g) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla birlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

h) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Aydınlatma Metninin en güncel haline https://ekizoglumakina.com adresinden ulaşılabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okudum ve anladım.